Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Michal Fedor - friONE zapísanej do Obchodného registra Okresného úradu Čadca, číslo živnostenského registra 520-27417, IČO: 50 396 234, DIČ: 1085684281 so sídlom Nová Bystrica 770, 023 05 Nová Bystrica (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.topfaktura.sk a poskytovaní služby TopFaktúra.

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania internetovej aplikácie s názvom TopFaktúra, vytvorenej poskytovateľom (ďalej len VOP).

2. Pod internetovou aplikáciou s názvom TopFaktúra sa na účely týchto VOP rozumie poskytovanie služby umožňujúcej vystavovanie faktúr online na internete používateľom na webovej stránke poskytovateľa www.topfaktura.sk (ďalej len TopFaktúra). Internetová aplikácia TopFaktúra je v zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov autorským dielom poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.

3. TopFaktúra nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedená pod bodom 2. týchto VOP.

4. Používateľom TopFaktúra je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaregistruje sa pre využívanie aplikácie TopFaktúra prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke poskytovateľa (ďalej len používateľ).

5. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP vzniká medzi poskytovateľom a používateľom TopFaktúra zmluvný vzťah licenčnej zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ udeľuje používateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie TopFaktúra. Používateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.

6. Používateľ je oprávnený prostredníctvom služby TopFaktúra vystavovať, evidovať, tlačiť a exportovať elektronické faktúry a zálohové faktúry a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to TopFaktúra umožňuje.

7. Poskytovateľ zabezpečuje, aby TopFaktúra mala náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov ňou vygenerovaných, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú s jeho používaním.

8. Poskytovateľ poskytuje službu TopFaktúra nepretržite „online“ s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu jej aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany poskytovateľa, o čom bude používateľa informovať na svojej webovej stránke minimálne 3 dni vopred.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu TopFaktúra bezplatne počas prvých 30 dní od založenia účtu. Ďalšie využívanie služby bude spoplatnené podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa.

10. Cena a platobné podmienky spoplatnených častí TopFaktúra sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa. Prístup do spoplatnenej časti TopFaktúra je podmienený objednaním služby Používateľom a uhradením poplatku za používanie služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka s tým, že o tejto skutočnosti bude informovať minimálne 14 dní vopred.

11. Používateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom poskytovateľom. V prípade, že používateľ uvedie v registračnom formulári nesprávne a/ alebo nepresné, a/alebo nepravdivé údaje, zodpovedá poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú.
Naviac v prípade zadanie údajov, ktoré nepatria používateľovi má poskytovateľ právo zrušiť registráciu používateľa nakoľko sa jedná o zadanie údajov inej fyzickej alebo právnickej osoby a tento postup je trestný.

12. Používateľ sa zaväzuje, že v TopFaktúre, ani vo vygenerovaných dokladoch nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do poskytovateľom nastavených údajov a že nebude TopFaktúru používať spôsobom, ktorým by narušoval práva poskytovateľa, a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy.

13. Používateľ je povinný postupovať pri využívaní TopFaktúry tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú poskytovateľovi, používateľovi alebo tretej osobe.

14. Používateľ berie na vedomie, že TopFaktúra nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených používateľom a vedenie jeho účtovnej evidencie.

15. Používateľ dáva svoj súhlas poskytovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane používateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie používateľov. Navštívením internetovej aplikácie TopFaktúra a vyjadrením súhlasu s týmito VOP vyjadruje používateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s používaním krátkych textových súborov "cookies", slúžiacich na získavanie informácii o používateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.

16. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov TopFaktúry a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb poskytovateľa.

Poskytovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.topfaktura.sk v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je: emailová adresa, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť v časti môj účet . Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje poskytovateľa na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie iným oprávneným subjektom, ktorým to umožňuje osobitný zákon: Oprávnené subjekty (inštitúcie/organizácie) podľa osobitného právneho predpisu.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EÚ a EHP.

Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania v online aplikácii TopFaktúra po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 19 a § 20 Zákona.

17. Zmluva medzi poskytovateľom a používateľom podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením registrácie používateľa, či už zo strany používateľa, alebo poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ porušuje tieto VOP, poruší autorské práva poskytovateľa, poškodzuje dobré meno poskytovateľa, umožní využitie TopFaktúra inej neregistrovanej osobe. Poskytovateľ je tiež oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ nevyužíva TopFaktúra po dobu dlhšiu ako dvanásť kalendárnych mesiacov. V prípade zrušenia registrácie je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené používateľom na jeho stránke, v tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu používateľa.

18. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.

19. Tieto VOP môžu byť poskytovateľom menené, a to vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení nových VOP na webovej stránke poskytovateľa. Novými zmenenými VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien nových VOP, sa posudzujú podľa VOP, za ktorých bola vykonaná platná registrácia.

20. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o zrušenie registrácie, ak nesúhlasí so zmenou vo VOP do nadobudnutia ich platnosti a účinnosti. Ak používateľ svoju registráciu nezruší, má sa za to, že súhlasí s novými VOP.

21. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30. júla 2020.