Pravidlá ochrany osobných údajov

Úvod

Naša spoločnosť Michal Fedor - friONE, zapísaná na okresnom úrade Čadca, číslo živnostenského registra 520-27417, IČO: 50 396 234, DIČ: 1085684281, so sídlom Nová Bystrica 770, 023 05 Nová Bystrica (ďalej ako my alebo spoločnosť alebo v príslušnom množnom tvare) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.topfaktura.sk (ďalej len ako internetová stránka) a poskytovateľom služby TopFaktúra (ďalej len ako služba). Z tohto dôvodu Vám predkladáme naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky a poskytovaním služby (ďalej ako pravidlá).

Osobné údaje, ktorými disponujeme, spracúvame v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon o ochrane osobných údajov) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Právny vzťah medzi nami a Vami, tzn. návštevníkmi a používateľmi, sa spravuje Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými a účinnými pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.topfaktura.sk a poskytovaní služby TopFaktúra (ďalej len ako všeobecné obchodné podmienky).


Osobné údaje, právne základy, účel a doba spracúvania osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu (ďalej len ako „osobné údaje“).

Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby, ale aj osobné údaje Vašich klientov tzn. klientov návštevníkov internetovej stránky a používateľov služby – bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:
meno a priezvisko prípadne titul,
adresa trvalého pobytu a/alebo korešpondenčná adresa,
telefónne číslo,
adresa elektronickej pošty (email),
údaje o bankovom účte a iné (v závislosti od toho, aké ďalšie uvediete).

Osobné údaje teda získavame od používateľov služby, ale pre zjednodušenie fungovania služby aj z verejne prístupných zdrojov na www.orsr.sk, www.zrsr.sk a www.registeruz.sk.

Na to, aby sme mohli pre Vás poskytovať službu efektívne, ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. Zároveň ste v zmysle všeobecných obchodných podmienok povinný nás bez zbytočného odkladu informovať o zmene svojich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy a poskytovania našej služby resp. je nevyhnutné na plnenie našich povinností (poskytovanie služby) vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu v zmysle všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak by ste nám svoje osobné údaje neposkytli, nemohol by vzniknúť medzi nami zmluvný vzťah viažuci sa k poskytovaniu služby.

Spracovávame osobné údaje v dvoch situáciách, a to konkrétne:
spracúvanie osobných údajov na fakturáciu v prípade, keď ste ako používateľ v pozícií prevádzkovateľa a Vaši klienti sú dotknutými osobami a zároveň ako používateľ osobné údaje týchto dotknutých osôb postupujete nám ako spoločnosti, sme v pozícii sprostredkovateľa. Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov Vašich klientov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky. Účelom spracúvania osobných údajov na fakturáciu je správa administratívno-ekonomickej agendy používateľa ako podnikateľského subjektu, ktoré zahŕňa napríklad vytvorenie faktúry, odoslanie faktúry emailom, odoslanie faktúry poštou.

Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou: v prípade, keď sme ako spoločnosť v pozícii prevádzkovateľa a Vy ako používatelia ste dotknutými osobami.

Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame za účelom poskytovania služby a prevádzkovania internetovej stránky (vedenie používateľských účtov, interný prieskum fungovania služby a pod.)

Toto spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade vykonávame za účelom zasielania marketingových informácií ako napr. newslettera.

Osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne dlhú dobu, a to po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami v zmysle všeobecných obchodných podmienok.


Naši sprostredkovatelia – kto má prístup k Vašim údajom resp. aké služby využívame

Spracovávaním osobných údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú bez Vášho predchádzajúceho súhlasu odovzdávané tretím osobám. V rámci prevádzkovania našej služby sme prijali jednotlivé opatrenia pre ochranu osobných údajov, ktoré sústavne dodržujeme.

Prostredníctvom spoločnosti Pay Solutions a.s. je vám poskytnutá služba Besteron pre online platby. Na SMS správy využívame službu SMS Connector od spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.. Platbu za využívanie našej služby nám zasielate na náš bankový účet založený v Slovenská sporiteľňa, a.s.. K zisteniu správania našich návštevníkov na internetovej stránke alebo používateľov služby využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc.. Osobné údaje spracovávame najmä v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.


Vaše práva

V prípade, že my alebo naši sprostredkovatelia spracovávame Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete:
od nás alebo nášho sprostredkovateľa požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav.

Ak požiadate o informáciu o spracovávaní Vašich osobných údajov, túto informáciu Vám poskytneme. Máme však právo za určitých podmienok za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:
právo na prístup k svojim osobným údajom: máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame
právo na opravu: máte právo upozorniť nás na to, že disponujeme osobnými údajmi o Vás, ktoré nie sú správne resp. sú neaktuálne a môžete žiadať ich opravu
právo na vymazanie: máte právo nás požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, ak s nimi narábame nezákonne resp. by sme ich uchovávali dlhšie ako je potrebné
právo na obmedzenie spracúvania: v čase odkedy ste u nás namietli opravu svojich osobných údajov až do času, dokým nevykonáme ich opravu, máte právo na obmedzené spracúvanie
právo namietať spracúvanie: v prípade ak sa domnievate, že nemáme dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov, môžete spracovanie Vašich osobných údajov namietať. V spracovaní Vašich osobných údajov môžeme pokračovať len vtedy, ak preukážeme oprávnené dôvody na ich spracovanie (to sa netýka určenia, uplatnenia a vymáhania nárokov spoločnosti)
právo na prenosnosť: máte právo nás požiadať o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v bežne používanej podobe
právo odvolať súhlas: ak nám udelíte súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a to písomne na support@topfaktura.sk
právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR: viac informácií na http://dataprotection.gov.sk/uoou/.


Cookies

V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej internetovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v zariadení návštevníka a používateľa internetovej stránky pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu na internetovej stránke, aby ste ich nemuseli zadávať opakovane.


Záver

S ohľadom na to, že náš zmluvný vzťah je založený na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť. Aktuálne znenie pravidiel je zverejnené vždy na internetovej stránke a na prípadnú zmenu budete upozornený emailom.
Korešpondencia sa bude medzi nami doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@topfaktura.sk. V prípade otázok k týmto pravidlám a k nášmu zmluvnému vzťahu Vám radi poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@topfaktura.sk. Zároveň sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií na http://dataprotection.gov.sk/uoou/).